Spring til indhold

Vedtæfter
Dansk Suffolk

Vedtægter for foreningen Dansk Suffolk

§1

Navn og hjemsted.
1.1                Foreningens navn er: ”Dansk Suffolk”
1.2                Foreningens hjemsted og adresse er lig den til enhver tid siddende formand. 

 

§2

Formål
Foreningens formål er at fremme avl og brug af Suffolk i Danmark, samt være kontaktled mellem avlere, brugere og Dansk Fåreavl.
Medvirke til at bevare/ forbedre eksisterende sundhedsstatus i samarbejde med tilsvarende organisationer og myndigheder.
Foreningen vil forsøge at etablere og vedligeholde kontakt og samarbejde med tilsvarende organisationer/ foreninger i ind- og udland.

 

§3

Medlemmer
Enhver kan blive medlem af foreningen Dansk Suffolk
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen inden 1. Januar.

 

§4

Kontingent
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og kontingentet betales inden udgangen af februar måned. Enkelt betaling eller husstandsbetaling.

 

§5

Bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Disse vælges for 3 år ad gangen. 1 på valg hvert år- genvalg kan finde sted. Første gang efter lodtræning.
Bestyrelsen tiltræder den 1. februar og afgår den 31. januar første gang i 2015.  Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet for 2014 indeholder desuden perioden 1. oktober til 31.december 2013.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der vælges en suppleant samt 2 revisorer for 1 år ad gangen.
Bestyrelsens arbejdsopgaver er, at:

–                     Udgive nyhedsbreve efter behov for information af medlemmerne
–                     Ajourføre og mindst 1 gang årligt offentliggøre medlemslister.
–                     Udarbejde og vedligeholde reklame materiale, såsom folder/ brochurer o.l.
–                     Afholde suffolkdag mindst en gang årligt.

 

§6

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel ved  annoncering i Tidskrift for Fåreavl eller direkte til medlemmerne. Med indkaldelsen skal følge bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.
Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:
a.                   Valg af dirigent
b.                   Formandens beretning
c.                   Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
d.                   Indkomne forslag
e.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
f.                    Valg af revisorer
g.                   Fastsættelse af næste års kontingent
h.                  Eventuelt
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der føres referat af generalforsamlingen som bestyrelsen og dirigenten underskriver. Referatet offentliggøres for medlemmerne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de tilstedeværendes antal og træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning kan forlanges.

 

§7

Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller inden 6 uger efter at mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har fremsat ønske herom med begrundelse for kravet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling.

 

§8

Vedtægtsændringer
Ændringer af disse kan kun vedtages på en generalforsamling.

 

§9

Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt 6 uger efter ordinær generalforsamling.
I tilfælde af opløsning tilfalder eventuelle midler Dansk Fåreavl. Generalforsamlingen kan evt. udtrykke ønske om, at evt. formue anvendes til et aktuelt projekt/ formål i Dansk Fåreavls regi.

Vedtægter med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 04.01.2014

 

 

Lars Elgaard                                          Casper Jensen                                    Preben S. Jakobsen

Formand                                                 Kasserer                                               Sekretær